Svrha Eurovoc tezaursa

Tezaurus je strukturirani spisak izraza sa namjerom da na nedvosmislen način predstavljaju konceptualni sadržaj dokumenata u sistemu dokumentacije i kod zahtjeva upućenih tom sistemu.

Uobičajeni jezik koji koriste autori dokumenata kao i korisnici koji žele da nađu te dokumente u suštini su često dvosmisleni, jer je isti koncept moguće izraziti koristeći više sinonima (na primjer poljoprivredna proizvodnja, agroindustrija, agrarna proizvodnja, i sl), a dokument indeksiran uz korišćenje nekog od sinonima nije moguće naći pretraživanjem u kome se traži neki drugi izraz, iako značenje može biti suštinski isto. Jedna od svrha Eurovoc tezaurusa jeste da eliminiše probleme sinonima: kao deskriptor izabran je jedan od sinonima, a svim drugim sinonimima za isti koncept (pojam) dat je status ne-deskriptora.

Samo se definisani deskriptori mogu koristiti da predstave konceptualni (pojmovni) sadržaj pri indeksiranju dokumenata i pri formulisanju pitanja za pretraživanje. Nedeskriptori, koji su takođe dati u tezaurusu, omogućavaju korisnicima da znaju koji deskriptor da koriste.

Svi jezici na koje je Eurovoc preveden imaju isti status, tako da svaki deskriptor na bilo kom jeziku obavezno odgovara deskriptoru u svakom od ostalih jezika. S obzirom na to da su zakonodavstvo Evropskog parlamenta i parlamentarni akti svih zemalja EU indeksirani korišćenjem Eurovoc deskriptora, korišćenje istih deskriptora za zakone i druge propise pruža mogućnost jednostavnijeg upoređivanja sa odgovarajućim propisima EU i drugih zemalja, što može biti posebno važno u procesu harmonizacije za zakonodavstvom EU i u pregovorima o pristupanju. Uvođenje jednoznačnih Eurovoc deskriptora olakšava i ubrzava pretraživanje dokumenata.

Skupština Crne Gore je nosilac licenci za prevođenje i korišćenje Eurovoc tezaurusa, u samoj Skupštini, kao i u drugim državnim organima Crne Gore. Time se omogućava da i Vlada Crne Gore i Službeni list Crne Gore koriste Eurovoc deskriptore, čime bi se obuhvatilo kompletno zakonodavstvo Crne Gore, što predstavlja značajan pomak za sve korisnike u Crnoj Gori i van nje.

Eurovoc deskriptore određuju obrađivači propisa, koji mogu odrediti prave deskriptore, relativno jednostavno i brzo, koristeći Eurovoc deskriptore na crnogorskom jeziku, a imajući u vidu i deskriptore već date u propisima EU sa kojima se nacionalni zakon usaglašava.