Rezultati pretrage propisa:

Zakon o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2011Registarski broj: 353
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2011Registarski broj: 529
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2013Registarski broj: 782
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2014Registarski broj: 5
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2014Registarski broj: 680
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2014Registarski broj: 681
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 10
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o hemikalijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2017Registarski broj: 1109
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o upravljanju otpadom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2024Registarski broj: 546
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o dopuni Zakona o industrijskim emisijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2024Registarski broj: 550
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2024Registarski broj: 739
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2010Registarski broj: 20
Vrsta propisa: Potvrđeni međunarodni ugovori i obavještenja
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19