Cjenovnik


Godišnja pretplata na štampana izdanja Službenog lista Crne Gore

 • na “Službeni list Crne Gore” u iznosu od 250,00
 • na “Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi” u iznosu od 200,00
 • na “Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori” u iznosu od 115,00
  • U cijene je uračunat PDV od 7%.
  • Cijena pretplate za inostranstvo uvećava se 100%.
 • Iznos naknade po jednoj stranici za objavljivanje akata regulatornih organa, drugih pravnih lica i subjekata (savjeta, komisija i sl.) donesenih u izvršavanju javnih ovlašćenja, u iznosu od … 50,00 €
  • U cijene je uračunat PDV od 21%.

Oglasni dio Službenog lista

U Oglasnom dijelu Službenog lista Crne Gore objavljuje se oglas kojim se javne isprave oglašavaju nevažećim. Oglas se može predati:
Lično
Na adresi:
Javna ustanova Službeni list Crne Gore
Ul. Novaka Miloševa 10/I
81000 Podgorica
Svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati.
Stranka uplaćuje određeni iznos na žiro račun Službenog lista Crne Gore i predaje uplatnicu ovlašćenom licu.
Poštom
Slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanog iznosa potrebnog za objavu oglasa na adresu:

Javna ustanova Službeni list Crne Gore
Ul. Novaka Miloševa 10/I
81000 Podgorica

Telefaksom
Slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanog iznosa potrebnog za objavu oglasa na broj telefaksa: 020/230-525

Oglasi poslani poštom ili telefaksom plaćaju se uplatom na žiro račun JU Službeni list CG broj: 520-941100-57 otvoren kod Hipotekarne banke Podgorica.

Sva obavještenja o objavi javnih isprava nevažećim mogu se dobiti na telefonskom broju Službe oglasa, 020/230-525.
U Oglasnom dijelu Službenog lista CG objavljuju se nevažećim javne isprave fizičkih i pravnih lica po navedenim cijenama:
Redni brojVrsta javne ispraveCijena sa PDV-om (u eurima)
1Lična karta5,00
2Pasoš5,00
3Radna knjižica5,00
4Školska svjedočanstva, indeks i uvjerenje o položenom stručnom ispitu5,00
5Čekovna karta i štedna knjižica5,00
6Vozačke i saobraćajne dozvole fizičkih lica5,00
7Saobraćajne dovole pravnih lica10,00
8Rješenje o sticanju državljanstva5,00
9Sudski oglasi (proglašenje umrlim, ostavinski i parnični postupak i dr.)25,00
10Službene objave
ainformacija o osnivanju društva u CRPS-u 3,00
binformacija o izmjenama i prestanku društva u CRPS-u 2,00 po jednom redu
cjavna nadmetanja, ponude, konkursi i dr.2,00 po jednom redu
doglašavanje nevažećim javnih isprava pravnih lica (pečata, štambilja, rješenja i dr.)20,00
Za oglašavanje nevažećim javnih isprava koje ne izdaje MUP, već drugi organi potrebno je sljedeće:

 1. za svjedočanstva, indekse, radne, čekovne kartice, štedne knjižice i sl. stranka treba da podnese uplatnicu.
 2. za pečate, štambilje, faksimile i sl. potrebno je da stranka podnese:
  • obrazloženi zahtjev (obrazac zahtjeva dobija se na šalteru JU Službeni list CG),
  • izvod iz registra Privrednog suda da je ovlašćeno lice za zastupanje ili da ima punomoćje ovlašćenog lica za zastupanje,
  • fotokopiju lične karte i
  • uplatnicu.