Struktura tezaurusa Eurovoc

Tematska područja i njihova potpodručja definišu dvostepenu hijerarijsku klasifikaciju termina Eurovoca:

 • PODRUČJA: dvocifrena oznaka s naslovom (npr: 10 EVROPSKE ZAJEDNICE)
 • POTPODRUČJA: četverocifrena oznaka, pri čemu prve dvije cifre označavaju područje kojem pripada potpodručje (npr: 1011 Pravo Evropske unije – kao potpodručje područja 10 EVROPSKE ZAJEDNICE)

Svaki se termin u pojmovniku koristi kao naziv samo jednog od više mogućih značenja. U svrhu tačnog razumijevanja značenja koje termini predstavljaju, Eurovoc ne dozvoljava njihovo višestruko uključivanje u sva područja kojima bi mogli da pripadaju i bira se ono područje za koje se smatra da je korisnicima najprirodnije.

Broj termina sa istim značenjem zavisi od jezika. Za svaki jezik se među terminima istog značenja, jedan bira kao preporučeni naziv pojma (deskriptor) a ostali dobijaju status nepreporučenih naziva istog pojma (nedeskriptori).

Između termina postoje sljedeći odnosi po značenju (semantički odnosi):

 1. pripadnost termina potpodručju
 2. odnos ekvivalentnosti
 3. hijerarhijski odnos
 4. odnos srodnosti

Pripadnost termina potpodručju

Svaki termin pripada nekom od potpodručja. Kao oznaka potpodručja koristi se skraćenica MT (izvorno: MTMicrothesaurus).

Odnos ekvivalentnosti

Skraćenice kojima se označavaju odnosi ekvivalentnosti su:

 • U – upotrijebi umjesto (izvorno: UFUsed for), oznaka odnosa deskriptora i svih nedeskriptora umjesto kojih se koristi
 • USE – upotrijebi (izvorno: USEUse), oznaka odnosa nedeskriptora i deskriptora koji se umjesto njega koristi

Hijerarhijski odnos

Hijerarhijski odnos među deskriptorima označava se na sljedeći način:

 • Širi pojamBT (izvorno: BTBroader Term) – odnos između određenog deskriptora i šireg pojma
 • Najviši pojam – podrazumijeva deskriptor pojma koji nema širi pojam (izvornik: Top Term).
 • Uži pojamUP (izvorno: NTNarrower Term) – odnos između određenog deskriptora i užeg pojma

Odnos srodnosti

Skraćenicom RT – Srodni pojam (izvornik: RT – Related term) označava se odnos srodnosti deskriptora.

Jednom uvedeni deskriptor nikad se ne briše iz tezaurusa. Ako se iz tezaurusa uklanja pojam, onda se njegov deskriptor i svi nedeskriptori stavljaju van upotrebe. Ukoliko se za deskriptor odabere drugi termin, stari prelazi u nedeskriptore. Tako, svaka nova verzija obuhvata one prethodne, a uvijek se koristi posljednja