O Eurovocu

Eurovoc je multidisciplinarni, višejezični pojmovnik koji pokriva sve djelatnosti EU, posebno Evropskoga parlamenta. Sastavljen je od 21 područja i 127 potpodručja, sa više od 6600 strukturiranih i kontrolisanih naziva koji služe za predmetno označivanje i pretraživanje službene dokumentacije Evropske unije. Sadrži pojmove na 22 jezika zemalja članica EU, kao i na hrvatskom i na srpskom jeziku.

Korisnici Eurovoca su Evropski parlament, Kancelarija EU za službene publikacije, evropski nacionalni i regionalni parlamenti, kao i nacionalne vlade i individualni korisnici širom svijeta.

Eurovoc tezaurus pokriva oblasti dovoljno široke da obuhvate i aspekte Evropske zajednice i nacionalne aspekte, sa određenim naglaskom na parlamentarne aktivnosti. Eurovoc je kontrolisani set rječnika koji se može koristiti i izvan institucija EU, posebno od strane parlamenata.

Cilj Eurovoc tezaurusa jeste da službama za upravljanje informacijama i za pružanje informacija omogući jedinstven sistem indeksiranja radi efikasnog upravljanja njihovim dokumentarnim resursima i da korisnicima omogući pretraživanje dokumentacije korišćenjem kontrolisanom rječnika.