O nama

Istorijat

Javna ustanova Službeni list Crne Gore je pravni sljedbenik NIU Službeni list Republike Crne Gore, od koje je, saglasno članu 44 Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata („Službeni list CG, broj 5/08), preuzela prava, obaveze i zaposlene i nastavila da koristi sredstva koja je koristila NIU Službeni list Republike Crne Gore do dana stupanja na snagu Zakona, 30. januara 2008.godine.

Službeni list NRCG osnovan je 10. jula 1945. godine, sa sjedištem u Podgorici. Ovaj datum se uzima kao dan Ustanove, jer je to datum objavljivanja prvog broja Službenog lista Republike Crne Gore na Cetinju i predstavlja početak postojanja i rada ove Ustanove u institucionalnom smislu.

Do 1958. godine Službeni list NRCG je poslovao kao budžetska ustanova koja nije imala samostalni pravni subjektivitet. Funkcionisala je kao služba u sastavu odgovarajućeg ministarstva.

Uredbom Izvršnog vijeća Narodne skupštine NRCG, od 20. novembra 1958. godine, Službeni list NRCG se formira kao samostalna ustanova sa pravnim statusom.

Od 1986. godine ova ustanova posluje pod nazivom Novinsko-izdavačka ustanova Službeni list Republike Crne Gore, koji je utvrđen Zakonom o objavljivanju republičkih zakona i drugih propisa i opštih akata i o novinsko-izdavačkoj ustanovi („Službeni list SRCG“, broj 21/86). Javna ustanova Službeni list Crne Gore registrovana je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 13. avgusta 2002. godine, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG, broj 6/02), kao Novinsko-izdavačka ustanova Službeni list RCG-Podgorica.

Počeci instituta objavljivanja pojedinih opštih akata vlasti u Crnoj Gori sežu čak do prve polovine prošlog vijeka, a ima indicija da su starijeg datuma. U nekim izvorima se spominje 1835.godina. Prema bibliografskim podacima funkciju Službenog lista Republike Crne Gore obavljao je “Glas Crnogorca” od broja 26 iz 1895.godine. Sva službena akta (zakoni, uredbe, proglasi i dr.) ondašnjih centralnih vlasti (Skupština, Vlada i dr.), objavljivani su u “Službenom dijelu” lista “Glas Crnogorca”, koji je počinjao prvim stupcem na prvoj strani. List je važio kao poluzvanični organ crnogorske vlade. Od raznih resora državne uprave jedino je Poštansko-telegrafsko i telefonsko odjeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore imalo svoj “Službeni list” od 1911. do 1915.godine, a ostali resori su objavljivali svoja službena akta u “Glasu Crnogrca”. U vremenu od 1924. do 1929.godine “Službeni glasnik” je izlazio kao zvanični list Zetske oblasti. Od 1929. do 1931.godine “Službeni glasnik” je izlazio kao zvanični list Zetske banovine Kraljevine Jugoslavije. Ove listove je štampala Državna štamparija na Cetinju. Od 1915. godine i Cetinjska opština je imala svoj službeni list “Opštinski glasnik”.

Objavljivanjem ustavnih zakona, zakonskih tekstova i drugih pravnih propisa državnih i drugih organa Službeni list Crne Gore predstavlja svojevrstan arhiv, odnosno bazu podataka, pravnih dokumenata i informacija na nivou integralnog pravnog sistema i poretka Crne Gore. Na osnovu njega se može pratiti kontinuitet i razvoj crnogorske države u svim njenim važnijim oblastima: prava, ekonomije, kulture, prosvjete, i dr., jer čuva i baštini bogatu i autentičnu građu o razvoju i pomjenama crnogorske države i društva od 1945.godine. Kako je značajan i sastavni dio pravnog i informacionog sistema države Crne Gore, ovo službeno glasilo u svom dijelu profesionalnih i drugih obaveza omogućava valjano i nesmetano funkcionisanje pravnog, privrednog i kulturnog života i razvoja i nezamjenljiv je posrednik u pravnom i informativnom saobraćaju i komunikaciji izmjeu zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, dakle države i pravnih i fizičkih lica kao korisnika normi i informacija.

 

Organi Javne ustanove

Organi Javne ustanove su: upravni odbor, direktor i nadzorni odbor.

Upravni odbor

Upravni odbor ima sedam članova, i to: predsjednika i tri člana koje predlaže Vlada Crne Gore, dva člana predstavnika lokalne samouprave koje predlaže Zajednica opština Crne Gore i jednog člana predstavnika zaposlenih, koji se predlaže u skladu sa Statutom Javne ustanove.

Upravni odbor imenuje i razrješava Vlada Crne Gore na period od četiri godine.

Upravni odbor je imenovan 19. marta 2020. godine.

Direktor

Direktora Javne ustanove imenuje i razrješava Vlada Crne Gore, na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine. Sadašnju direktoricu Vlada je imenovala 1. jula 2021. godine.

Direktor Javne ustanove je istovremeno glavni i odgovorni urednik Službenog lista.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Javne ustanove ima predsjednika i dva člana koje imenuje Vlada Crne Gore na period od četiri godine. Jedan član nadzornog odbora je predstavnik lokalne samouprave kojeg predlaže Zajednica opština Crne Gore.

Nadzorni odbor, u skladu sa članom 36 Zakona, podnosi Upravnom odboru i Vladi izvještaj o rezultatima nadzora.

Djelatnost

Osnovna djelatnost Javne ustanove, u skladu sa članom 10 Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata, je objavljivanje zakona, drugih propisa i akata, koja je Zakonom utvrđena kao djelatnost od javnog interesa.

Javna ustanova svoju djelatnost objavljivanja propisa i drugih akata obavlja kroz tri stalna izdanja: „Službeni list Crne Gore“, „Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“ i „Službeni list Crne Gore-Međunarodni ugovori“.

Pored izdavanja i prodaje Službenog lista (štampano i elektronsko izdanje), Javna ustanova izdaje i prodaje zbirke propisa, komentare propisa, knjige, obrasce i sl., i vrši druge poslove određene statutom Javne ustanove, koji su u funkciji ostvarivanja propisane djelatnosti.

 

Ljudski potencijali

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi na dan 31. decembar 2021. godine je 16, sa sljedećom kvalifikacionom strukturom:

  • VSS – 9 zaposlenih
  • SSS – 7 zaposlenih