Rezultati pretrage

Objašnjenje pretrage

  • Pretraga se vrši po tačnoj riječi, početku, kraju ili da li se traženi termin sadrži u nekom od deskriptora odabranog jezika.
  • Slova stranih jezika potrebno je upisati bez dijakritičkih znakova.
  • Rezultat pretraživanja je popis deskriptora na crnogorskom jeziku u čijem se opisu nalazi tražena riječ ili izraz (opis čine svi pridruženi nedeskriptori). Ukoliko je traženi termin pronađen u sinonimu, treba prikazati deskriptor koji odgavara tom sinonimu i pored njega sinonim koji sadrži traženi termin.
  • Detaljni prikaz svakog deskriptora čine njegovo hijerarhijsko i semantičko okruženje (srodni deskriptori) te prevod na engleski jezik.
  • Svaki deskriptor pripada nekom PODRUČJU i POTPODRUČJU unutar njega. “Uži pojam” u prikazu PODRUČJA obuhvata POTPODRUČJE a u prikazu POTPODRUČJA odgovarajuće deskriptore.