Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije „Štitarička rijeka”, Opština Mojkovac "Službeni list Crne Gore, broj 53/2019" od 16.09.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1