Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići Centar“, Opština Tivat "Službeni list Crne Gore, broj 76/2019" od 31.12.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1