Rjesenje o imenovanju jednog sudije Podrucnog organa za prekrsaje u Herceg Novom "Službeni list Crne Gore, broj 89/2009" od 31.12.2009.

Dokument nije pronadjen.