Rjesenje o jav­no va­ze­cem pro­gra­mu obra­zo­va­nja za ospo­so­blja­va­nje za za­ni­ma­nje Auto­e­lek­tri­car/auto­e­lek­tri­car­ka "Službeni list Crne Gore, broj 23/2011" od 06.05.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 38