Pravila o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje izvršnog direktora i članova Odbora direktora organizatora tržišta, investicionog društva i centralnog klirinškog depozitarnog društva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev "Službeni list Crne Gore, broj 72/2021" od 01.07.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 4