Rezultati pretrage propisa:

Odluka o prodaji katastarske parcele broj 4246/5 KO Kunje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2024Registarski broj: 399
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o stavljanju van snage Odluke o sufinasiranju projekata iz oblasti kulture

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2024Registarski broj: 404
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o prodaji kat.parcele 456/9 KO Mrčevac

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2024Registarski broj: 407
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o prodaji katastarskih parcela 1355/3 i 2577/3 K.O. Topla

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2024Registarski broj: 408
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja Opštine Budva 2024.-2028. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 411
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o skraćenju mandata Skupštine opštine Budva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 412
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za mlade Prijestonice Cetinje za 2024. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 418
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 422
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2024. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 427
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 428
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cjenovnika usluga Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 429
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2024. godinu Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 430
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28