Rezultati pretrage propisa:

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Polimski muzej” Berane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2024Registarski broj: 211
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Centar za kulturu” Berane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2024Registarski broj: 212
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama usluga DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2024Registarski broj: 213
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o oslobođenju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na kat. parceli br. 2386/1 upisane u listu nepokretnosti br. 2029 KO Berane u zahvatu DUP-a „Školski centar Vukadin Vukadinović“ Berane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2024Registarski broj: 214
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o izmjeni Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen-objekta-spomenik Vojvoda Marko Miljanov Popović

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2024Registarski broj: 215
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2024Registarski broj: 216
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad odbornika u Skupštini opštine Berane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2024Registarski broj: 217
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Budva („Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 12/22 od 30.03.2022. godine)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2024Registarski broj: 222
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi („Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi”, br. 41/21, 5/22, 33/22)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2024Registarski broj: 223
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odlukа o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - Gradskog stadiona

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2024Registarski broj: 224
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odlukа o izdvajanju sredstava iz stalne budžetske rezerve

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2024Registarski broj: 225
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odlukа o stavljanju van snage Uputstva o izradi godišnjeg programa rada i izvještaja o radu i ostvarivanju funkcije lokalne samouprave

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2024Registarski broj: 226
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28