Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2014Registarski broj: 1399
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja odraslih i starih lica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2014Registarski broj: 1400
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2017Registarski broj: 1301
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijena usluga dnevnog boravka, pomoći u kući i personalne asistencije, koje obezbjeđuje država

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2019Registarski broj: 879
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1821
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja u prihvatilištu - skloništu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1822
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1823
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2021Registarski broj: 552
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2021Registarski broj: 916
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Rješenje o imenovanju Savjeta za prava djeteta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2011Registarski broj: 588
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Dom starih „Nikšić“

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 125
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Uredba o izmjeni Uredbe o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2013Registarski broj: 743
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

1 - 2 - 3 - 4