Rezultati pretrage propisa:

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2021Registarski broj: 919
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni Pravila o načinu evidentiranja zatvorenih ponuda hartija od vrijednosti u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 105/2021Registarski broj: 1275
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni Pravila o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje izvršnog direktora i članova Odbora direktora organizatora tržišta, Investicionog društva i Centralnog klirinškog depozitarnog društva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 105/2021Registarski broj: 1276
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni Pravila o bližem sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2022Registarski broj: 708
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o načinu dostavljanja propisanih informacija u Centralni registar propisanih informacija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2022Registarski broj: 709
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 99/2023Registarski broj: 1554
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU PRIHODA OD IGARA NA SREĆU

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2010Registarski broj: 187
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Rješenje o suspenziji dozvole za rad ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti MV BROKER a.d. Nikšić

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2010Registarski broj: 722
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Rješenje o oduzimanju dozvole za rad

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2010Registarski broj: 723
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 973
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Rješenje o davanju dozvole za rad

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 974
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2011Registarski broj: 388
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41