Rezultati pretrage propisa:

Odluka o visini stope za obračun redovne premije i načinu obračuna redovne premije za 2014. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2013Registarski broj: 1166
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja za 2012. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2013Registarski broj: 1174
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2013Registarski broj: 1204
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2013Registarski broj: 1205
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2013Registarski broj: 1229
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu depozita

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2013Registarski broj: 1291
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Programom rada Komisije za hartije od vrijednosti za 2014. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 11
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2014. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 17
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluku o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 01. januara do 30. juna 2014. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 42
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada za rad Komisije za hartije od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 43
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o visini doprinosa Garantnom fondu za 2014. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 44
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tima za praćenje realizacije Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2014Registarski broj: 619
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43