Rezultati pretrage prevoda:

RULEBOOK ON CONSTRUCTION AND TECHNICAL BASIS, MESH SIZE, METHOD OF USE AND PURPOSE OF SOME TYPES OF NET AND OTHER TOOLS FOR COMMERCIAL AND SPORT-RECREATIONAL FISHING, TAKING OF SHELLFISH, CORALS, SPONGES AND MARINE VEGETATION

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O KONSTRUKCIJSKO-TEHNIČKIM OSNOVAMA, VELIČINI OKA, NAČINU UPOTREBE I NAMJENI POJEDINIH VRSTA MREŽA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE PRIVREDNOG I SPORTSKOG RIBOLOVA, VAĐENJE ŠKOLJKAŠA, KORALA, SUNĐERA I MORSKOG BILJAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON TAKEOVER OF JOINT STOCK COMPANIES

Naziv orginala propisa: ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVAStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON THE METHODOLOGY FOR EXPRESSING THE CRITERIA INTO AN APPROPRIATE NUMBER OF POINTS AND ON THE METHOD AND PROCEDURE FOR THE ASSESSMENT AND EVALUATION OF TENDERS

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O METODOLOGIJI ISKAZIVANJA KRITERIJUMA U ODGOVARAJUĆI BROJ BODOVA, NAČINU I POSTUPKU OCJENE I UPOREĐIVANJA PONUDAStatus prevoda:Nezvaničan

ORDER ON PROHIBITION OF CATCH AND TRADE IN FISH JUVENILES, UNDERSIZED FISH AND OTHER MARINE ORGANISMS

Naziv orginala propisa: NAREDBA O ZABRANI LOVA I STAVLJANJA U PROMET RIBLJE MLAĐI, NEDORASLIH RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMAStatus prevoda:Nezvaničan

Law on Asylum

Naziv orginala propisa: ZAKON O AZILUStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK on form and contents of the fiscal cash register service book

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SERVISNE KNJIŽICE PORESKE KASEStatus prevoda:Nezvaničan

FOOD SAFETY LAW

Naziv orginala propisa: ZAKON O BEZBJEDNOSTI HRANEStatus prevoda:Nezvaničan

Law on Postal Services

Naziv orginala propisa: ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON STATE BORDER SUPERVISION

Naziv orginala propisa: ZAKON O NADZORU DRŽAVNE GRANICEStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON USE OF TAX RELIEF IN RESPECT OF CORPORATE PROFIT TAX IN UNDERDEVELOPED MUNICIPALITIES

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PORESKE OLAKŠICE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON PRESCHOOL EDUCATION

Naziv orginala propisa: ZAKON O PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJUStatus prevoda:Nezvaničan

DECREE ON HARMONIZATION OF CUSTOMS TARIFF NOMENCLATURE FOR 2009

Naziv orginala propisa: UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2009. GODINUStatus prevoda:Nezvaničan

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14