Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o potvrđivanju konvencije Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of ILO Convention nb.183 on maternity protectionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog uredbe o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on the Amount and Manner of Payment of Fees in the Field of MetrologyVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/73/2010/831

Predlog zakona o potvrđivanju Pravilnika o postupanju na Kongresu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of Rules of Procedure of CongressesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of Stockholm convention on persistent organic pollutantsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/16/2010/87

Predlog uredbe o načinu vođenja, davanju na korišćenje i zaštiti podataka u Centralnom registru stanovništva

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on the manner of keeping, ceding for use and protection of data in the Central Register of PopulationVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/6/2011/80

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadoknadi štete trećim licima, nastale usljed akata nezakonitog ometanja uz učešće vazduhoplova

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Convention on Compesation for Damage to Third Parties Resulting from Acts of Unlawful Interference Involving AircraftVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/16/2011/87

Predlog pravilnika o obrascima svjedočanstava i drugih isprava sigurnosti i bezbijednosti plovnih i plutajućih objekata

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on forms of certificates and other documents of vessels and floating craftsVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa:

Nacrt pravilnika o obliku, sadržaju i načinu popunjavanja formulara o transportu otpada i evidencije o otpadu, godišnjem izvještaju o otpadu i sadržini i načinu vođenja registra podataka i sadržaju i formi zbirnog izvještaja

Naziv prevoda propisa: Draft Rulebook on form, contents and manner of completing forms on waste transport and register, annual report on waste and contents and manner of keeping data records and contents and form of aggregate reportVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/46/2010/540

Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinu i postupku prijave stavljanja ambalaže i upakovanih proizvoda na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on amendments to the Decree on the procedure for placing application packaging and packaged products on the market, the establishment of systems acquisitions, collection and treatment of waste packaging and operation of the systemVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/9/2010/52

Predlog odluke o izradi Detaljnog prostornog plana za jadransko-jonski autoput

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on Drafting of the Detailed Spatial Plan for the Adriatic-Ionian HighwayVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/41/2010/478

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on State Survey and CatastreVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/32/2011/641

Predlog zakona o stranim investicijama

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on foreign investmentsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/18/2011/297

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30