Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Austrije o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Austrije o socijalnom osiguranju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Ratification of the Agreement between Montenegro and the Republic of Austria on social security with Administrative Agreement for implementation of Agreemnet between Montenegro and the Republic of Austria on social securityVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o načinu organizovanja i izvršavanja materijalne obaveze

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on amendments to the Decree on method of organizing and executing material obligationVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/17/2010/165

Nacrt zakona o finansiranju političkih partija

Naziv prevoda propisa: Draft Law on Financing of Political PartiesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/42/2011/936

Predlog odluke o izradi Državne studije lokacije "Dio sektora 58- Ruža vjetrova"

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on development of the State location study „Part of Sector 58 – Wind Rose“Vrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/50/2011/1101

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Agreement between Montenegro and Swiss Confederation on social insurance with the Administrative Agreement for the implementation of the Agreement between Montenegro and Swiss Confederation on social insuranceVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog uredbe o bližim uslovima i načinu sprovođenja industrijskih mjera zaštite tajnih podataka

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on closer criteria on manner of implementation of industrial measures for secret data protectionVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/8/2011/103

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear DamageVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/16/2010/88

Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Prohibition Discrimination of Persons with DisabilitiesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/39/2011/852

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Ratification of the Agreement on border crossing points for cross-border transport between the Government of Montenegro and the Council of Ministers of Bosnia and HerzegovinaVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/9/2011/45

Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva za ekonomski razvoj Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on amendments to the Decree on conferring the affairs under the competence of the Ministry for Economic Development to the Public Enterprise for Coastal Zone Management “Morsko Dobro” and Public Enterprise National Parks of MonteneVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Haškog Sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Ratification of Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial DesignsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/8/2011/36

Predlog uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on the criteria for determining the beneficiaries and the distribution of revenue from games of chanceVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/42/2011/939

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30