Rezultati pretrage propisa:

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA LOV I LO­VNE KARTE, BLIŽIM USLOVIMA I NA­ČI­NU NJI­HOVOG IZDAVANJA I ODUZIMANJA, KAO I VI­­SINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LOVNE KA­R­TE

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2010Registarski broj: 202
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o lovnim sezonama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2010Registarski broj: 675
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o osnovnim konstruktivno-tehničkim karakteristikama, načinu upotrebe, vremenu, namjeni, količini i vrsti ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom i malom privrednom ribolovu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 109
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o obrascu dozvole, postupku izdavanja dozvole, načinu plaćanja naknade za obavljanje privrednog ribolova i bližim uslovima za prenošenje dozvole za privredni ribolov

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 111
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o uslovima, ograničenjima i redosljedu obavljanja ribolova u pojedinim ribolovnim područjima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 112
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o obliku i sadržini dnevnika ulova, izjave o iskrcaju, izvještaja o ulo­vu i roku dostavljanja izvještaja o ukupnom ulovu i iskrcaju ulova i načinu oba­vje­štavanja i vođenja evidencije o prekrcaju ribe i drugih morskih organizama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 113
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o načinu korišćenja, održavanja, zaštite, označavanja, kao i dužini obale, nazivu i mjestu ribarske poste

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 114
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o registru ribolovnih plovnih objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 115
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o sadržaju knjige evidencija i načinu dostavljanja podataka o odstrijeljenoj i pronađenoj uginuloj divljači ili njenim djelovima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 651
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o cjenovniku za naknadu štete koju fizička i pravna lica pričine u lovištu bespravnim lovom ili na bilo koji drugi bespravan način

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2011Registarski broj: 1009
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o obrascima trofejnog lista i propratnice, njihovoj sadržini, načinu izdavanja, visini naknade za njihovo izdavanje i evidenciji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 127
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju Lovački savez Crne Gore i korisnici lovišta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2012Registarski broj: 742
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8